មេរៀនទី ៤

នៅក្នុងមេរៀននេះយេីងនឹងនិយាយពីការបញ្ចាក់កម្មសិទ្ធិ អីឌហ្វះإِضَافَةَ អោយបានច្បាស់លាស់។​ ដេាយនៅក្នុងភាសារខ្មែរក៏ដូចជាភាសារអង់គ្លេស បេីយើងចង់បញ្ចាក់ពីកម្មសិទ្ធិ និងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះយើងប្រើបានពីឃ្លារខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍

ទី១ មាតុភូមិ របស់ យើង ។

ទី២ មាតុភូមិ នៃ យើង ។

ចឹងបើយើងប្រើពាក្យថា របស់នៃ គឺវាបញ្ចាក់ពីកម្មសិទ្ធិ និងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ដោយឧទាហរណ៍ខាងលើ មាតុភូមិជាកម្មសិទ្ធិ ហើយយើង ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។​តែនៅក្នុងភាសារអារាប់មិនមានពាក្យថា នៃ ឬ របស់ឡើយចឹងសូរថាយើងស្គាលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ និង​ កម្មសិទ្ធិដេាយរបៀបណាទៅ?

អីឌហ្វះإِضَافَةَ ការបញ្ចាក់កម្មសិទ្ធិ = មូឌហ្مُضَافកម្មសិទ្ធិ + មូឌហ្វី អីលៃمُضَاف إَلَيْهម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

អីឌហ្វះإِضَافَةَ រឺយើងនិយាយថាជាពាក្យដែលមួយនៅពីមុខ របស់នៃ និងពាក្យ មួយទៀតនៅពីក្រោយ ពាក្យ ​របស់នៃ

ចឹង អីឌហ្វះإِضَافَةَ ការបញ្ចាក់កម្មសិទ្ធិ គឺយើងបានពីមូឌហ្مُضَافកម្មសិទ្ធិ រូមជាមួយ មូឌហ្វី អីលៃمُضَاف إَلَيْهម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ​។

អ្វីទៅហៅថា មូឌហ្مُضَاف កម្មសិទ្ធិនិងពាក្យថា មូឌហ្វី អីលៃ مُضَاف إلَيْه ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ?

មូឌហ្مُضَاف គឺជារាល់ៗពាក្យទាំងឡាយណាដែលវាស្ថិតខាងមុខនៃពាក្យនៃ របស់ ធៀបជាភាសារខ្មែរ(មានន័យថាបើគិតជាភាសារខ្មែរ)

យើងស្គាល់វាដោយសារតែមានលក្ខណ្ណ២ដើម្បីជាមូឌហ្مُضَاف
ទី១
ស្រាល

ទី២ គ្មានពាក្យអាល់الនៅខាងមុខវាជាដាច់ខាត។

អូនត្រូវចាំវា បងបញ្ចាក់ម្តងទៀតគឺមូឌហ្مُضَاف មានលក្ខណ្ណស្រាល ហើយគ្មានពាក្យអាល់الនៅខាងមុខវាជាដាច់ខាត។

មូឌហ្វី អីលៃ مُضَاف إلَيْه គឺជារាល់ៗពាក្យទាំងឡាយណាដែលវាស្ថិតខាងក្រោយនៃពាក្យនៃ របស់ ធៀបជាភាសារខ្មែរ(មានន័យថាបើគិតជាភាសារខ្មែរ) ហើយវាជាجَرّ ចេីត្រ។

រំលឹកមេរៀនទីមួយដែលយើងបានរៀនរួចគីពាក្យថាចើត្រ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ جَرّ ។ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ جَرّ ចេីត្រ គឺ យេីងស្គាល់ វាដេាយ រាល់ៗ អុីសឹម​ إِسْمُ ទាំងអស់ ដែលបញ្ចប់ដេាយស្រៈអ៊ី ِ ឬ​​ អ៊ីន ٍ មិនចឹងដែលយើងបានរៀនរួចកន្លងមក។ ហើយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ جَرّចេីត្រ នេះដែរបងបានប្រាប់ថា រាល់ៗពាក្យទាំងឡាយណានៅបន្ទាប់ពីពាក្យ បស់​ ឬ នៃ កាលនៅក្នុងមេរៀនទីមួយកន្លងមកនេាះ។

ព្យាការីរបស់អល់ឡោះ رَسُوْلُ اللَّهِ

បងសូមពន្យល់បន្តិច رَسُوْلُ វាស្រាល បើវាធ្ងន់ ​ٌ​رَسُوْل

جَرّ ពាក្យនេះជាចេីត្រ اللَّهِ

សាសនារបស់អល់ឡោះ دِيْنِ اللَّهِ

ម្ចាស់របស់បល្ល័ង្គ رَبُّ العَرْشِ

مِثْقَالَ ذَ

آياتُ القُرْآنِ

رَ(the religion of Allah) رَبُّ العَرْشِ

(the Lord of the Throne)

rone) رةٍ2 مِثْقَالَ ذَ

(the weight of a seed) آياتُ القُرْآنِ (the ayaat of the