ព្យាការី

កំុពុងស្ថាបនាវែបសាយសូមតាមដានឆាប់ៗនេះ

០១ អាដាំ آدَم Adam


០២ អិឌទ្រេះ إِدْرِيس Idris


០៣ ណូស نُوح Nuh


០៤ ហូឌ هُود Hud


០៥ សល់លេះ صَالِح Saleh


០៦ អុីព្រហុីម إِبْرَاهِيم Ibrahim


០៧ លេាត لُوط Lut


០៨​ អុីស្មាអីល إِسْمَاعِيل Ismail


០៩ អុីស្ហាក إِسْحَاق Ishaq


១០ យ៉ាក្កូប يَعْقُوب Yaqub


១១​ យូសុះيُوسُف Yusuf


១២ អៃយ៉ូបأَيُّوب Ayyub


១៣ សូអែបشُعَيْب Shuʿayb


១៤ ម៉ូសាمُوسَىٰ Musa


១៥ ហារ៉ូនهَارُون Harun


១៦ ហ្សល់គិហ្វផ្លីذُو ٱلْكِفْل Dhul-Kifl


១៧ ឌាវូឌدَاوُۥد \ دَاوُود Dawud


១៨ សូលៃមា៉នسُلَيْمَان Sulayman


១៩​ អុីលយ៉ាសإِلْيَاس Ilyas


២០ អាលយា៉សាកٱلْيَسَع Al-Yasa


២១ យូណាស់يُونُس Yunus


២២ សាការីយា៉زَكَرِيَّا Zakariyya


២៣ យ៉ះយ៉ាيَحْيَىٰ Yahya


២៤ អីសាعِيسَىٰ Isa


២៥ ម៉ូហាំមាត់ (ﷺ) ( مُحَمَّد ) Muhammad