០២ ពាក្យសំដឺ(បណ្តាំ)និង​​វិធីដេាះស្រាយបញ្ហា(លំនាំ)ក្នុងការរស់នៅ