រឿងនិទាន

កំុពុងស្ថាបនាវែបសាយសូមតាមដានឆាប់ៗនេះ

០០១ ដេីមលេីយនៃការបង្កេីតទេវតា

០០២ ដេីមលេីយនៃការបង្កេីតថានសួរ

០០៣ ដេីមលេីយនៃការបង្កេីតថាននរគ

០០៤ ដេីមលេីយនៃកាបង្កេីតភពផែនដី

០០៥ ដេីមលេីយនៃកាបង្កេីតព្រាយ(ជិន)

០០៦ ដេីមលេីយនៃកាបង្កេីតមនុស្សលេាក

០០៧ បុព្វបុរសរបស់មនុស្សលេាក

០០៨​ ថានលេាកកីយមានអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មី

០០៩ មនុស្សលេាកក្រេាយបព្វបុរសរបស់មនុស្សលេាកលាចាកផែនដឺ

០១០ សម័យអតីតកាលពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់

០១១ សម័យព្យាការីម៉ូហាំមា៉ត់​(ﷺ)និង​ការព្យាករណ៍របស់លេាក

០១២សម័យក្រេាយព្យាការីម៉ូហាំមា៉ត់​(ﷺ)

០១៣ សម័យបច្ចុប្បន្ន កាល​ក្នុងកាព្យាករណ៍របស់ព្យាការីម៉ូហាំមា៉ត់​(ﷺ)

០១៤ សម័យអនាគត់ កាល​ក្នុងកាព្យាករណ៍របស់ព្យាការីម៉ូហាំមា៉ត់​(ﷺ)

០១៦ ការបិតបញ្ចប់លេាកកី

០១៧​ ការចាប់ថ្ងៃបរលេាក

០១៨​ ថ្ងៃបរលេាក

០១៩​ ទទួលលទ្ធផលប្រលង

០២០​ ទទួលរង្វាន់