ឥស្លាម

អ្វីដែលជាសាសនាឥស្លាម?

ឥស្លាម: ជាភាសារ អារាប់មានន័យថា សេចក្តីសុខ, សុភមង្គល, សន្តិភាព

សាសនា: ជាច្បាប់​​​​​និងជាជំនឿ (ច្បាប់ដែលមនុស្សលេាកជឿជាក់ថាវាត្រូវបានកំនត់ដេាយព្រះជាម្ជាស់)

ចុះសាសនាឥស្លាមនេះមានតាំងពីពេលណាមក?

ឥស្លាម​ មានដេីមកំនេីតតាំពីដេីមកំនេីតមនុស្សលេាកលេីភពផែនដីមកម្លេះ ដែរព្រះជាម្ចាស់បានដាក់មនុស្សលេាកលេីភពផែនដីដេីម្បី ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលេីផែនដី។​ ដេាយមនុស្សលេាកជានិច្ចជាកាលតែងផ្លិចផ្លាំង ដូចនេាះព្រះជាម្ចាស់តែង ផ្ញេីរអ្នកដាស់តឿនរំលឹក(ព្យាការី) និងដឹកនាំមនុស្សលេាកអេាយ ធ្វេីតាមច្បាប់របស់ព្រះ​ ដែលភាសាខ្មែរជារេីយៗបាន និយាយថា​ច្បាប់ធម្មជាតិតាក់តែងតាមពិតគ្មានធម្មជាតិពីនា គឺព្រះអល់ឡេាះនឹងជាអ្នកបង្កេីតមនុស្ស​និងដាក់ ច្បាប់អេាយមនុស្សគេារពតាម​ បេីគ្នាច្បាប់មនុស្ស លេាកនឹងប្រព្រឹត្តអំពេីបានអាក្រក់ជាងសត្វធាតុ ទៅទៀត។

​​ហេតុអ្វីបានជាយើងម្នាក់ៗត្រូវការសាសនា?

សាកគិតបន្តិចទៅមេីលថា​បេីគ្មានច្បាប់កំនត់​មនុស្សនឹងទៅណា?

មនុស្សលេាកនិងធ្វេី​អ្វីខ្លះ?

បេីគ្មានថានសូរថានរក​នេាះមនុស្សលេាកយេីងចាំបាច់មានមេតាករុណាដេីម្បីអ្វី?

សាសនាឥស្លាមទៅតាមដំណាក់កាល

ក្រេាយពីព្យាការីរបស់ខ្លួនបានលាចាកលេាក មនុស្ស​តែងតែដូរច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដេីម្បី ផ្គាប់តាមចំនង់និងមហិច្ចតា តំរូវការរបស់ខ្លួន ដែលខុសពីបទបញ្ជារដែលជាច្បាប់របស់ទ្រង់ដូចនេាះ ទ្រង់នៅតែមានសេចក្តីអាណិតអាសូរ្យហេីយនៅ តែបន្តរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រេាយ ហេីយទ្រង់ និងបិទទំព័រសក្ករាជ ដេីម្បីជំរំជំរះដេីម្បីផ្តល់រង្វានដលអ្នកដែលមានជំនឿនិងខំអត់ថ្មត់ ធ្វេីតាមគន្លងធម៏ព្រះជាម្ចាស់។​ សាសនិកឥស្លាម នាសម័យចុងក្រេាយនេះបានតំរូវអេាយធ្វេីតាមគ្រឺះ ស្ថានទាំង៥ប្រការ​និងជំនឿទាំង៦ប្រការ។

សាសនាឥស្លាម មាន គ្រឹះស្ថាន ៥ ប្រការ ដូចខាងក្រោម

១- ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងតែមួយគត់ ហើយគ្មានទេព្រះជាម្ចាស់លើលោកយើងនេះ ក្រៅពីទ្រង់ និងម៉ូហាំម៉ាត់ (ﷺ) គឺជាព្យាការីចុងក្រោយបង្អស់របស់ទ្រង់

បកស្រាយ

២- ថ្វាយបង្គំចំនួន៥ដងក្នុងមួយថ្ងៃ

បកស្រាយ

៣- បួស តមអហា (ក្នុងមួយឆ្នាំ បួស ១ខែ)

បកស្រាយ

៤- ចែករំលែកទ្រព្យ១ភាគតូចដែលខ្លួនរកបានអោយទៅដល់អ្នកទីទ័ល ក្រ ដែលពុំមានលទ្ធភាពដួចយើង

បកស្រាយ

៥- ជាកតាព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម ណាដែលគាត់មានលទ្ធភាពអាចទៅធ្វើ ធម្មយាត្រា (ហាជី) នៅទីក្រុងមាកាស់ ប្រទេសអារ៉ាប់បីត

បកស្រាយ

ជំនឿក្នុងសាសនាឥស្លាម​ដេាយតំរូវអេាយសាសនិកជឿទៅលេីប្រការ៦យ៉ាងជាគ្រឺះស្ថានដូចខាងក្រោម

១- ជឿ​​លេី អល់ឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងតែមួយគត់

ជឿ​​លេី អល់ឡោះដូចម្តិច?

បកស្រាយ​​

២- ជឿ​​លេីបន្ទូលអល់ឡោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈគម្ពីរទាំងឡាយដែលទ្រងបានផ្តល់មកអេាយេីងតាមរយៈទេវតា​និងតាមរយៈបន្តាព្យាការី​ទាំឡាយហេីយគម្ពីរទាំងនេាះមានដូចជា

បកស្រាយ

៣- ជឿ​​លេីទេវតារបស់អល់ឡោះព្រះជាម្ចាស់

បកស្រាយ

៤- ជឿ​​លេីបណ្តាព្យាការីរបស់អល់ឡេាះព្រះជាម្ចាស់

បកស្រាយ

៥- ជឿ​​លេីព្រំលិខិតរឺនិយាយអេាយស្រូលស្តាប់ទៅគឺជឿថាវាសនារបស់យេីងនៅក្នុងកន្តាប់ដៃព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកកំនត់

បកស្រាយ

៦- ជឿ​​ថាពិតប្រាកដណាស់ថ្ងៃបរលាកពិតជាមានហេីយវាជាថ្ងៃដែលមនុស្សលេាកនឹងទទួលផលកម្មដែលខ្លួនបានសាងនាថានលេាកី

បកស្រាយ