មេដឹកនាំ​អាលមះឌី(ម៉ូហាំមា៉ត់​ បិន​ អាបឌុលឡេាះ)

តេីយេីងដឹងអំពីពត៏មានអ្វីខ្លះអំពីមេដឹកនាំអាល់មះឌី?

១ គាត់មានឈ្មេាះពិតថា ម៉ូហាំមា៉ត់​ ដែលឈ្មេាះដូចជាឈ្មេាះរបស់ព្យាការីម៉ូហាំមា៉ត់(ﷺ)ហេីឪពុករបស់គាត់មានឈ្មេាះដូចជាឈ្មេាះរបស់​ ព្យាការីម៉ូហាំមា៉ត់(ﷺ)​គឺមានឈ្មេាះថា អាបឌុលឡេាះ

២ គាត់ត្រូវជាពូជអំបូរបស់ព្យាការីម៉ូហាំមា៉ត់(ﷺ)​ហេីយតាមរយ:កូនស្រីតែមួយគត់ឈ្មេាះហ្វាទីម៉ះ (ក្នុងចំនេាមកូនស្រីទាំង៤​ )ដែលគាត់បានលាចាកលេាកកី៦ខែក្រេាយពីការលាចាករបស់ព្យាការីម៉ូហាំមា៉ត់(ﷺ)​

យេាងតាម សំដឺរបស់ព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ)​​ក្នុងសៀវភៅចងក្រងរបស់មេដឹកនាំសាសនាឈ្មេាះ​

តេីមេដឹកនាំអាល់មះឌីនឹងបង្ហាញខ្លួននៅពេលនា?

១ គាត់

២ គាត់ត្រូវ

យេាងតាម សំដឺរបស់ព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ)​​ក្នុងសៀវភៅចងក្រងរបស់មេដឹកនាំសាសនាឈ្មេាះ​

តេីមេដឹកនាំអាល់មះឌីអាចយកជ័យជំនះលេីព្រះជាម្ចាស់ខ្លែងខ្លាយ(ឌាជជាល់)បានទេ?

១ គាត់

២ គាត់ត្រូវ

យេាងតាម សំដឺរបស់ព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ)​​ក្នុងសៀវភៅចងក្រងរបស់មេដឹកនាំសាសនាឈ្មេាះ​

តេីមេដឹកនាំអាល់មះឌីនឹងមានបេសកកម្ម

កាតព្វកិច្ច អ្វីខ្លះពីអល់ព្រះជាម្ចាស់?

១ គាត់

២ គាត់ត្រូវ

យេាងតាម សំដឺរបស់ព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ)​​ក្នុងសៀវភៅចងក្រងរបស់មេដឹកនាំសាសនាឈ្មេាះ​