មេដឹកនាំ​អាលមះឌី(ម៉ូហាំមា៉ត់​ បិន​ អាបឌុលឡេាះ)

តេីយេីងដឹងអំពីពត៏មានអ្វីខ្លះអំពីព្យាការីនៅពេលគាត់ត្រលប់វិលវិញ?

យេាងតាម សំដឺរបស់ព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ)​​ក្នុងសៀវភៅចងក្រងរបស់មេដឹកនាំសាសនាឈ្មេាះ​

តេីយេីងដឹងអំពីពត៏មានអ្វីខ្លះអំពីព្យាការីនៅពេលគាត់ត្រលប់វិលវិញ?

យេាងតាម សំដឺរបស់ព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ)​​ក្នុងសៀវភៅចងក្រងរបស់មេដឹកនាំសាសនាឈ្មេាះ​